Regulamin

Regulamin

Najmu Apartamentów Mainstreet

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji i najmu lokali mieszkalnych nr 3 i 21 (Apartamentów Mainstreet) w budynku położonym w Krakowie przy ul. Sandomierskiej 3 za pośrednictwem strony internetowej www.mainstreet.pl.
 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:   
 1. Apartament – lokal mieszkalny nr 3 lub 21, znajdujący się w  budynku położonym w Krakowie przy ul. Sandomierskiej 3, szczegółowo opisany na stronie internetowej www.mainstreet.pl;
 2. Regulamin – Regulamin najmu Apartamentu w wykonaniu rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej www.mainstreet.pl;
 3. Umowa Najmu – umowa zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemcą w skutek dokonanej przez Najemcę rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej www.mainstreet.pl na mocy której Wynajmujący zobowiązuje się do oddania Najemcy Apartament do czasowego używania a Najemca zobowiązuje się do zapłaty umówionej ceny za wynajem;
 4. Najemca – osoba fizyczna lub prawna na rzecz której dokonano rezerwacji Apartamentu za pośrednictwem strony internetowej www.mainstreet.pl oraz osoba fizyczna korzystająca z Apartamentu w wykonaniu w/w rezerwacji Apartamentu;
 5. Wynajmujący – Renata Dworak Main Street;
 6. Recepcja Apartamentu – ul. Sandomierskiej 3, nr tel. +48 601402511 , e-mail: office@mainstreet.pl;
 7. Przedstawiciel Wynajmującego - osoba odpowiedzialna za odbiór Apartamentu w imieniu Wynajmującego.
 1. Najemca dokonując rezerwacji Apartamentu za pośrednictwem strony internetowej www.mainstreet.pl zawiera Umowę Najmu oraz akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.
 2. Najemca nie jest „lokatorem” w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

§ 2.

Rezerwacja Apartamentu

 

 1. W celu dokonania rezerwacji należy skorzystać z formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.mainstreet.pl.
 2. Aktualna oferta Wynajmującego znajduje się na stronie internetowej www.mainstreet.pl.
 3. Po określeniu rezerwacji Apartamentu za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego na stronie internetowej www.mainstreet.pl i podaniu wymaganych danych, rezerwujący winien wpłacić na rzecz Wynajmującego za pośrednictwem systemu PayPal całkowitą cenę wynajmu Apartamentu. Wpłaty należy dokonać kartą kredytową lub e-przelewem w terminie 25 minut od momentu złożenia rezerwacji.
 4. Brak dokonania wpłaty całkowitej ceny wynajmu Apartamentu zgodnie z ust. 3 skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 5. Po otrzymaniu przez Wynajmującego całkowitej ceny wynajmu Apartamentu Najemcy zostanie przesłany e-mail z ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji wraz z elektronicznym voucherem ze wszystkimi danymi koniecznymi do realizacji pobytu.
 6. Umowę Najmu uznaje się za zawartą w momencie otrzymania przez Wynajmującego całkowitej ceny wynajmu Apartamentu.  
 7. Dokonując rezerwacji Apartamentu Najemca wyraża zgodę na dokonanie przez Wynajmującego blokady karty kredytowej Najemcy (preautoryzacja) do kwoty 1.000 euro (tysiąc euro) na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego określonych w § 6 ust. 2,3,5,9,10 i 13 Regulaminu. Preautoryzacja na karcie kredytowej Najemcy nastąpi w Recepcji Apartamentu w dniu odbioru kluczy do Apartamentu.

 

§ 3.

Cena za wynajem

 

 1. Cena za wynajmem Apartamentu określana jest każdorazowo podczas procesu rezerwacji Apartamentu na stronie internetowej www.mainstreet.pl.
 2. Dziecko do lat 5, śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Podczas dokonywania rezerwacji należy w formularzu wybrać liczbę osób nie uwzględniając takiego dziecka.
 3. Cena wynajmu Apartamentu uwzględnia wszystkie podatki oraz opłaty za media, prąd i wodę.
 4. Cena wynajmu Apartamentu obejmuje sprzątanie po zdaniu Apartamentu. Wynajmujący nie zapewnia sprzątania Apartamentu w trakcie pobytu Najemcy.
 5. Wynajmujący zapewnia w ramach ceny za wynajem Apartamentu jedno miejsce postojowego dla pojazdu Najemcy w garażu wielostanowiskowym.
 6. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu podczas pobytu pozostają w gestii Najemcy i odbywają się na jego koszt.

 

§ 4.

Anulowanie rezerwacji

 

 1. Anulowanie rezerwacji wymaga zawiadomienia Wynajmującego na adres e-mail: office@mainstreet.pl.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji wpłacona kwota tytułem wynajmu Apartamentu nie podlega zwrotowi.
 3. Brak przyjazdu Najemcy i kontaktu z jego strony w umówionym dniu przyjazdu skutkuje anulowaniem rezerwacji w dniu następnym.
 4. Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu całości lub części ceny wynajmu Apartamentu w przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najemcę.

 

§ 5.

Przekazanie i odbiór Apartamentu

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 17.00 i kończy o godz. 12.00 dnia następnego.    
 2. Zameldowanie następuje od godziny 17.00 do godziny 22.00. Za przyjazd po godz. 22:00 Wynajmujący pobierze od Najemcy dodatkową opłatę w kwocie 50 zł.
 3. Najemca winien poinformować Recepcję Apartamentu o przewidywanym terminie odbioru Apartamentu, nie później jednak niż na 2 godziny przed przyjazdem.
 4. Najemca winien zawiadomić Recepcję Apartamentu najpóźniej do godz. 22:00 o przewidywanym przyjeździe po czasie przeznaczonym na zameldowanie, określonym w ust. 2. 
 5. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca zobowiązany jest do powiadomienia o powyższym Recepcję Apartamentu.
 6. Opuszczenie Apartamentu przez Najemcę w ostatnim dniu pobytu powinno nastąpić do godziny 12:00. po wcześniejszym ustaleniu z Recepcją Apartamentu godziny odbioru Apartamentu.
 7. W przypadku skrócenia okresu pobytu Najemca winien zawiadomić o niniejszym Recepcję Apartamentu celem ustalenia godziny odbioru Apartamentu.
 8. Przekazanie kluczy Najemcy do Apartamentu odbywa się w Recepcji Apartamentu.
 9. Odbiór Apartamentu oraz kluczy od Najemcy w dniu wyjazdu odbywa się w Apartamencie przez Przedstawiciela Wynajmującego.
 10. Zameldowanie wymaga okazania przez Najemcę dowodu tożsamości, wypełnienia Karty meldunkowej oraz przekazanie danych karty kredytowej Najemcy celem dokonania preautoryzacji określonej w § 2 ust. 7 Regulaminu.
 11. Najemca winien zapoznać się przy odbiorze Apartamentu z pisemną listą przedmiotów znajdujących się na jego wyposażeniu. Lista przedmiotów dostępna jest w Apartamencie. Wszelkie zastałe uszkodzenia oraz braki w Apartamencie, w tym braki przedmiotów wskazanych w w/w liście, Najemca winien odnotować w Karcie meldunkowej. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakresie stanu technicznego Apartamentu oraz jego wyposażenia oznacza, iż został on oddany Najemcy w stanie nie budzącym zastrzeżeń.

 

 

§ 6.

Warunki korzystania z Apartamentu

 

 1. Apartament może być wykorzystywany wyłącznie w celach mieszkalnych.
 2. W Apartamencie nie mogą przebywać zwierzęta. Niezastosowanie się do powyższego zakazu skutkuje nałożeniem na Najemcę kary pieniężnej w wysokości 500 PLN.
 3. W Apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Niezastosowanie się do powyższego zakazu skutkuje nałożeniem na Najemcę kary pieniężnej w wysokości 500 PLN.  
 4. Najemca zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania Apartamentu w stanie zastanym. 
 5. Najemca ponosi odpowiedzialność majątkową za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia Apartamentu, w tym przedmiotów wchodzących w skład wyposażenia Apartamentu oraz znajdujących się w nim urządzeń technicznych, które powstały z winy Najemcy lub innych osób przebywających za zgodą Najemcy w Apartamencie oraz za wszelkie braki z listy przedmiotów Apartamentu, określonej w § 5 ust. 11 Regulaminu, a których nie zgłosił w Karcie meldunkowej.
 6. Najemca zobowiązany jest zawiadomić Wynajmującego za pośrednictwem Recepcji Apartamentu o wystąpieniu jakiejkolwiek szkody, niezwłocznie po jej wykryciu.
 7. W przypadku powstania szkody, opisanej w ust. 5 Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z jej usunięciem lub wymianą uszkodzonego wyposażenia najpóźniej w dniu zdania Apartamentu.   
 8. Najemca nie może przekazywać Apartamentu w podnajem lub bezpłatne używanie osobie trzeciej bez zgody Wynajmującego.  
 9. W Apartamencie mogą nocować wyłącznie osoby w liczbie określonej podczas rezerwacji Apartamentu i zgłoszone przez Najemcę w Karcie meldunkowej. Za nocowanie innych osób Najemca zobowiązany będzie do zapłaty kary pieniężnej za każdą dodatkową osobę w wysokości 500 PLN za noc. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Wynajmującego do rozwiązania umowy Najmu, zgodnie z ust. 11.
 10. Na terenie całej nieruchomości w której znajduje się Apartament obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 8:00 rano. Niezastosowanie się do w/w nakazu będzie skutkowało obciążeniem Najemcy karą w wysokości 500 PLN. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Wynajmującego do rozwiązania umowy Najmu, zgodnie z ust. 11.
 11. Wynajmujący jest uprawniony do rozwiązania umowy Najmu ze skutkiem natychmiastowym z zatrzymaniem uiszczonej opłaty za niewykorzystany okres pobytu jeżeli Najemca bez zgody Wynajmującego, podnajmie, bezpłatnie użyczy Apartament osobie trzeciej lub umożliwi jej nocleg bez zgody Wynajmującego a także w przypadku rażącego naruszenia zapisów ust.10.
 12. Najemca nie może wprowadzać jakichkolwiek przeróbek ani innych trwałych zmian w Apartamencie.
 13. W przypadku zgubienia lub zniszczenia przez Najemcę kluczy, Recepcja Apartamentu wyda Najemcy zapasowe klucze po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 250 PLN. W przypadku braku zdania kluczy do Apartamentu w dniu zakończenia pobytu – Najemca zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 250 PLN.   
 14. Każdorazowo opuszczając Apartament Najemca powinien sprawdzić wyłączenie wszelkich urządzeń elektrycznych oraz zamknięcie okien i drzwi wejściowych oraz zostawić klucze w Recepcji Apartamentu.
 15. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, zdjęcia i filmy wykonane w Apartamencie, na których widoczne jest wyposażenie Apartamentu, nie mogą być udostępniane publicznie. Zakaz ten dotyczy w szczególności umieszczania zdjęć lub filmów na portalach internetowych i społecznościowych.

 

§ 7.

Dane osobowe

 

 1. Wszelkie dane osobowe podane przez Najemcę, w tym wymienione w formularzu rezerwacyjnym oraz w Karcie meldunkowej zostaną należycie zabezpieczone i przetwarzane są przez Wynajmującego  jedynie w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy Najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 2. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wynajmującego danych określonych w ust. 1 w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy Najmu.

 

§ 8.

Postanowienia końcowe

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.
 2. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego, za wyjątkiem umów zawartych z konsumentami.